Skaldino XL nošenec 27 mesicu, 92 cm,13.5 kg

Skaldino XL nošenec 27 mesicu, 92 cm,13.5 kg